Senior Officer Directory

Md. Masudur Rahman Bhuiyan, BPM-Seba

 • Rank: Police Commissioner
 • BP No: 7095051990
 • Mobile Number:02477721162
 • Email: pckmp@police.gov.bd

Sarder Rakibul Islam, BPM-Seba

 • Rank: Additional Police Commissioner (A & O)
 • BP No: 7299109033
 • Mobile Number:024 77721581
 • Email: addlpckmp.admin@police.gov.bd

Md. Shajid Hussain

 • Rank: Additional Police Commissioner (Crime)
 • BP No: 7401020801
 • Mobile Number:024 77733373
 • Email: addlpckmp.crime@police.gov.bd

Mst. Taslima khatun

 • Rank: Additional Police Commissioner (Traffic & Protocol)
 • BP No: 7503047893
 • Mobile Number:024 77727568
 • Email: addlpckmp.t_p@police.gov.bd

Mollah Jahangir Hossain

 • Rank: Deputy Police Commissioner (North)
 • BP No: 6801115703
 • Mobile Number:01320 058490
 • Email: dc.north.kmp@police.gov.bd

Mohammad Anwar Hossain

 • Rank: Deputy Police Commissioner (Headquarters)
 • BP No: 7703020814
 • Mobile Number:01320 058010
 • Email: dchqkmp@police.gov.bd

Rashida Begum, PPM Seba

 • Rank: Deputy Police Commissioner (City Special Branch)
 • BP No: 7503027812
 • Mobile Number:01320 058620
 • Email: kmp.sscsb@police.gov.bd

Reazuddin Ahmmed, PPM

 • Rank: Deputy Police Commissioner (Prosecution)
 • BP No: 7805110127
 • Mobile Number:01320-058011
 • Email: kmp.dc.prosecution@police.gov.bd

B,M, Nuruzzaman, BPM

 • Rank: Deputy Police Commissioner (DB)
 • BP No: 7705110744
 • Mobile Number:01320 059100
 • Email: dcdbkmp@police.gov.bd

Sk. Moniruzzaman Mithu

 • Rank: Deputy Police Commissioner (Finance & Budget)
 • BP No: 7806113983
 • Mobile Number:01320 058012
 • Email: kmp.dc.finance@police.gov.bd

Md. Kamrul Islam

 • Rank: Deputy Police Commissioner (Estate & Development)
 • BP No: 7706109823
 • Mobile Number:01320 058013
 • Email: kmp.dc.estate@police.gov.bd

Monira Sultana

 • Rank: Deputy Police Commissioner (Traffic)
 • BP No: 8106117858
 • Mobile Number:01320 058660
 • Email: kmp.dc.traffic@police.gov.bd

Mohammad Tazul Islam

 • Rank: Deputy Police Commissioner (South)
 • BP No: 7606118900
 • Mobile Number:01320 058360
 • Email: kmp.dc.south@police.gov.bd

Md. Marufat Hossain

 • Rank: additional Deputy police commissioner (SWAT)
 • BP No: 7406118032
 • Mobile Number:01320058037
 • Email: kmp.adc.swat@police.gov.bd

Md. Abdur Rahman

 • Rank: Additional Deputy Police Commissioner (North)
 • BP No: 8208121597
 • Mobile Number:01320 058491
 • Email: kmp.adc.north@police.gov.bd

Sayed Ahmed PPM-Seba

 • Rank: Additional Deputy Police Commissioner (Prosecution)
 • BP No: 6487110081
 • Mobile Number:01320 058039
 • Email: kmp.adc.prosecution@police.gov.bd

Sonali Sen, PPM-Seba

 • Rank: Additional Deputy Police Commissioner (HQ)
 • BP No: 8212148911
 • Mobile Number:01320-058035
 • Email: kmp.adc.south@police.gov.bd

Shaikh Imran

 • Rank: Additional Deputy Police Commissioner (South)
 • BP No: 8613159343
 • Mobile Number:01320-058361
 • Email: kmp.adc.force@police.gov.bd

Bimal Krishna Mallick

 • Rank: Additional Deputy Police Commissioner (Traffic & North)
 • BP No: 6690028929
 • Mobile Number:01320-058662
 • Email: kmp.adc.trafficnorth@police.gov.bd

A.Z.M. Taimur Rahman

 • Rank: Additional Deputy Police Commissioner (CSB, Media & CP)
 • BP No: 8413159399
 • Mobile Number:01320-058622
 • Email: kmp.adc.csb@police.gov.bd

Shaikh Joynuddin, PPM-Seba

 • Rank: Senior Assistant Police Commissioner (DB-North)
 • BP No: 7905112385
 • Mobile Number:01320 059108
 • Email: kmp.adc.north@police.gov.bd

MD. HUMAYUN KABIR

 • Rank: Assistant Police Commissioner (Khalishpur)
 • BP No: 6689052319
 • Mobile Number:01320 058502
 • Email: ackhalishpurzone@gmail.com

S.M. Bayzid Ibne Akbar

 • Rank: Assistant Police Commissioner (khulna)
 • BP No: 9217195255
 • Mobile Number:01320 058372
 • Email: kmp.ac.khulna@police.gov.bd

Ratan Krishna Roy Chowdhury

 • Rank: Assistant Police Commissioner (Crime )
 • BP No: 6893048804
 • Mobile Number:01320 058065
 • Email: kmp.ac.crime@police.gov.bd

Imdadul Haque

 • Rank: Assistant Police Commissioner (Staff Officer)
 • BP No: 8819224071
 • Mobile Number:01320 058024
 • Email: sokmp@police.gov.bd

Md Azam Khan

 • Rank: Assistant Police Commissioner (RO)
 • BP No: 6891094660
 • Mobile Number:01320 058068
 • Email: kmp.ac.ro@police.gov.bd

Md. Abu Jafar

 • Rank: Assistant Police Commissioner (Daloutpur)
 • BP No: 6589147473
 • Mobile Number:01320 058507
 • Email: acdaloutpurzone@gmail.com

Atique Ahmed Chowdhury

 • Rank: Assistant Police Commissioner (Sonadanga)
 • BP No: 6690059033
 • Mobile Number:01320-058377
 • Email: zone.kmp.sonadanga@police.gov.bd

Dr. Sayed Akmn Karim

 • Rank: Superintendent Divisional Police Hospital. Khulna.
 • BP No: CIV- 7104166555
 • Mobile Number:01320 058071
 • Email: dph.khulna.super@police.gov.bd